Armi Kurkikangas

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, draamapedagogi, seksuaaliterapeutti

Ihmisen elämään kuuluu oleellisina asiana kasvu. Kasvamme, ja kehitymme lapsesta nuoreksi, siten aikuiseksi ja aikuisuuskin on jaettavissa vielä useampaan vaiheeseen. Ihmisen elämänkaareen kuuluu valtavasti erilaisia vaiheita!  Meillä jokaisella on elämänkulussa normatiivisia ja ei-normatiivisia elämäntapahtumia, jotka kasvattavat ja opettavat meitä. Normatiivisia, säännönmukaisia, ikään liittyviä tapahtumia ovat elämässä esim. lapsilla koulun käyminen, aikuisella työssä käyminen. Tämän lisäksi elämään liittyy ei-normatiivisia elämäntapahtumia, joilla tarkoitetaan odottamattomia elämäntapahtumia. Koemme myös sukupolvikokemuksia. Niitä voivat olla erilaiset historialliset tapahtumat elämässä, jotka yhdistävät jotakin sukupolvea tai joitakin sukupolvia. Elämänkulkuun kuuluu myös erilaiset kriisit. Ne voivat olla kehitykseen tai elämäntilanteeseen liittyviä. 

Ihminen oppii eri tavoin: Informaalisesti, formaalisti ja non-formaalisti. Informaalisella oppimisella tarkoitetaan arkioppimista, elämässä tapahtuvaa oppimista. Oppiminen on tällöin spontaania ja kokemusperäistä. Formaali oppiminen on muodollista, virallista oppimista, joka tapahtuu aina strukturoidusti ja tavoitteellisesti, mm. erilaisissa koulutusorganisaatioissa (peruskoulu, toinen aste, korkeakoulu jne.) Non-formaali oppiminen mahdollistuu meille  virallisen/muodollisen oppimisympäristön ulkopuolella. Tällöin emme opi koulutusorganisaatioissa, vaan vapaammissa puitteissa, kuten harrastuksissa, kirjastoissa, erilaisilla kursseilla tai erilaisissa koulutuksissa vaikka kansalais- ja työväenopistossa.   

Miten jäsennämme omaa elämänkulkuamme, siihen liittyviä vaiheita, kerrytettyä elämänkokemusta suhteessa erilaisiin asioihin? Millä tavoin olemme oppineet elämämme aikana asioita? Voimme oppia myös tässä hetkessä ja lähteä tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista. Minulla on taitoa lähteä jäsentämään näitä asioita kanssasi suhteessa seksuaalisuuteen.

Seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä seuraavia asioita: 

  • omaa seksuaalisuutta, sen ilmenemistä
  • oman seksuaali- ja/tai sukupuoli-identiteetin jäsentäminen
  • oma kehonkuva, kehoon liittyvät tuntemukset
  • seksuaalisuuteen liittyvää häpeää, syyllisyys tai jokin muu voimakas tunne 
  • jokin sairaus, vamma tai muu tekijä, jonka koet vaikuttavan omaan seksuaalisuuteesi
  • seksuaalinen häirintä, nimittely, ahdistelu tai muu vastaava

Tarjoan

  • seksuaaliterapiaa yksilöille ja pareille (seksuaaliterapiassa tarkastellaan asioita aina osin kirjallisuusterapiaohjauksellisella otteella) 

Seksuaaliterapia on lyhytkestoista, käsittäen yleensä n. 5-10 tapaamiskertaa. Kirjallisuusterapiaohjaajana käsittelen erilaisia aiheita luovalla otteella, hyödyntäen kirjallisuutta, tarinoita, runoja, erilaisia tekstejä ja luovan kirjoittamisen harjoitteita.. 

Yksilöaika, seksuaaliterapia (45 min) on 89 e ja pareille (60 min) 118 e ja tilakulut

  • seksuaalineuvontaa yksilöille ja ryhmille

Yksilöaika, seksuaalineuvonta (45 min) on 79 e ja tilakulut. 

Seksuaalineuvonnan hinta ryhmille sovitaan ryhmän koon mukaisesti. 

  • seksuaalisuuteen liittyviä luentoja

Erityisosaamisaluettani ovat lapsen seksuaalikasvatus ja sukupuolisensiitivyys. Tämän lisäksi voin luennoida myös muista sovituista seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Luennon hinta riippuu luentokerran pituudesta ja tilaisuuden koosta. Luennon hinta sovitaan erikseen. 

  • suljettua kirjallisuusterapeuttista kasvuryhmää, aiheena seksuaalisuus elämän yhtenä ulottuvuutena

Suljetulla kasvuryhmällä tarkoitetaan ryhmää, jossa toiminta järjestetään samalla ryhmälle ja ryhmän jäsenet eivät vaihdu. Tässä kasvuryhmäkokonaisuudessa kokoonnutaan kuusi kertaa (1,5 h kerrallaan). Toiminta on pienryhmämuotoista (maksimissaan 12 henkilöä). Seksuaalisuutta tarkastellaan voimavarana ja aihetta lähestytään eri näkökulmista. Lähtökohtana on itsetutkiskelu. Kasvuryhmätapaamisten puitteissa osallistujien on mahdollista tarkastella itseään – itseilmaisun, pohdinnan, ymmärryksen, tunteiden, kasvun, itsetuntemuksen lisäämisen kautta. Työskentelyn keskiössä ovat lukeminen ja kirjoittaminen sekä ohjaajan johdolla käytävät keskustelut. Työskentelyssä toimitaan tässä ajassa ja hetkessä, mutta silmäillään mennyttä ja tulevaa. 

Minun on mahdollista laatia aikuisten kasvuryhmän lisäksi lasten ja nuorten kasvuryhmä, joissa sivutaan asioita seksuaalikasvatuksellisella ja sukupuolisensitiivisellä otteella. Kasvuryhmän hinta riippuu tapaamiskertojen määrästä  ja osallistujamäärästä. Kasvuryhmän hinta sovitaan erikseen.

Koulutustausta

Olen opiskellut laajasti kasvatustieteitä (LT0, KM, opettajan pedagogiset opinnot). Kasvatustieteen maisteriksi olen valmistunut Tampereen yliopistosta elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelmasta ja siellä kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunnasta. 

Aiemmin mainitsemieni pohjakoulutusten lisäksi olen seksuaalineuvoja (auktorisoitu, Suomen seksologinen seura), seksuaaliterapeutti (Sexpo) sekä kirjallisuusterapiaohjaaja (HY+). Olen tehnyt kriisi- ja traumatyön täydennyskoulutuksen 10 op (TAMK).